ТЕСТ 1

  Бройни системи. Булева алгебра.


    Изберете правилния отговор.

1. Конюнкцията е:

а) просто съждение
б) съждение, получено от други съждения, свързани с логическа вразка ИЛИ
в) съждение, получено от други съждения, свързани с логическа връзка И
г) вярностна стойност на съждение

4. Дадени са твърденията: p=Не учих по програмиране ; q=Издържах теста. Кой от логическите изрази съответства на словестния израз: "Не учих по програмиране и издържах теста."
а) p Λ ¬ q
б) p Λ q
в) ¬ p Λ q
г) p V ¬ q

13. Десетичното представяне на числото 110011(2) е:

а) 51
б) 52
в) 50
г) 17

21. Сумата на числата 1100111(2) и 111010(2) е:
а) 101001001
б) 101101000
в) 10100001
г) 11111110