ТЕСТ 2

  Бройни системи. Булева алгебра.


    Изберете правилния отговор.

2. Дизюнкцията има вярностна стойност неистина когато:

а) едното съждение има вярностна стойност истина, а другото - неистина
б) и двете съждения имат вярностна стойност истина
в) и двете съждения имат вярностна стойност неистина
г) друг отговор

6. Пресметнете стойността на булевия израз ( ¬ а Λ ( ¬ b V c )) V ( c Λ b ) при а=0, b=0, c=1.

а) 1
б) 0
в) не знам
г) не е възможно

14. Двоичното представяне на числото 17(10) е:
а) 10001
б) 11000
в) 10010
г) 11111

22. 110001001(2) - 111011(2) е:
а) 1001010101
б) 1100010110
в) 101001110
г) 1010110