ТЕСТ

Бройни системи. Булева алгебра.


Изберете правилния отговор.

  1. Конюнкцията е:

а) просто съждение
б) съждение, получено от други съждения, свързани с логическа вразка ИЛИ
в) съждение, получено от други съждения, свързани с логическа връзка И
г) вярностна стойност на съждение


2. Дизюнкцията има вярностна стойност неистина когато:
а) едното съждение има вярностна стойност истина, а другото - неистина
б) и двете съждения имат вярностна стойност истина
в) и двете съждения имат вярностна стойност неистина
г) друг отговор


3. Каква е логическата операция в израза: "Огря слънце и изсуши росата."
а) конюнкция
б) дизюнкция
в) импликация
г) отрицание


4. Дадени са твърденията: p=Не учих по програмиране ; q=Издържах теста. Кой от логическите изрази съответства на словестния израз: "Не учих по програмиране и издържах теста."
а) p Λ ¬ q
б) p Λ q
в) ¬ p Λ q
г) p V ¬ q


5. Дадени са следните твърдения: p=Днес валя дъжд ; q=Видяхме дъгата. Кое твърдение съответства на логическия израз p Λ q.
а) Днес валя дъжд и видяхме дъгата
б)Днес не валя дъжд и не видяхме дъгата
в) Днес не валя дъжд и видяхме дъгата
г) Днес валя дъжд и не видяхме дъгата


6. Пресметнете стойността на булевия израз ( ¬ а Λ ( ¬ b V c )) V ( c Λ b ) при а=0, b=0, c=1.
а) 1
б) 0
в) не знам
г) не е възможно


7. Проверете еквивалентни ли са изразите ¬ ( p V q ) и p Λ ¬ q
а) не
б) да
в) не знам може би
г) друг отгоровор


8. Намерете вярностната стойност на израза ¬ p Λ ¬ ( q V p ) за р=1 и q=0
а) 1
б) 0
в) не е възможно да се пресметне
г) не знам


9. Кой от следните изрази е еквивалентен на израза: ¬ ( x V у ) Λ ¬ ( x Λ ( x V 0 ))
а) ¬ x V у
б) x V у
в) ¬ x Λ ¬ у
г) x Λ ¬ у


10. Изразът ¬ ( p Λ ¬ q ) е еквивалентен на израза:
а) p V q
б) p Λ q
в) ¬ p V q
г) p V ¬ q


11. Изразът: ( ¬ ( 1 Λ c ) Λ c ) V ¬ ( 0 Λ ¬ c) e равен на:
а) ¬ x V у
б) 0
в) 1
г) x Λ ¬ у


12. Коя от следните стойности е еквивалентна на израза ¬ ( 1 V ¬ k ) Λ ( 1 V ¬ ( ¬ k V 1 ))
а) 0
б) ¬ k
в) k
г) 1


13. Десетичното представяне на числото 110011(2) е:
а) 51
б) 52
в) 50
г) 17


14. Двоичното представяне на числото 17(10) е:
а) 10001
б) 11000
в) 10010
г) 11111


15. Числото 13D(16) записано в двоичната бройна система е:
а) 100001101
б) 100000000
в) 100111101
г) 111001100


16. Числото 101101111(2), записано в шестнадесетична бройна система е:
а) 16F
б) 16B
в) 13A
г) друг отговор


17. Числото 15(10) записано в осмична бройна система е:
а) 17
б) 10
в) 13
г) FF


18. Числото 12(8) записано в десетичната бройна система е:
а) 17
б) 60
в) 10
г) 7


19. Числото А4(16) записано в десетичната бройна система е:
а) 164
б) 160
в) 168
г) друг отговор


20. Числото 154(8) записано в бройна система с основа 16 е:
а) 6C
б) 128
в) 43
г) 21033


21. Сумата на числата 1100111(2) и 111010(2) е:
а) 101001001
б) 101101000
в) 10100001
г) 11111110


22. 110001001(2) - 111011(2) е:
а) 1001010101
б) 1100010110
в) 101001110
г) 1010110


23. Произведението на числата 101101(2) и 1011(2)е:

а) 101010101
б) 111101111
в) 101010111
г) 110011001


24. Двоичната бройна система е позиционна бройна система.

а) вярно
б) грешно
в) не знам
г) друг отговор


25. В един байт е записано числото 11(10). Колко е броят на двоичните единици в байта?
а) 3
б) 5
в) 2
г) 7
изтегли PDF

PDF

1=в; 2=в; 3=а; 4=б; 5=г; 6=а; 7=а; 8=б; 9=в; 10=в; 11=в; 12=а; 13=а;
14=а; 15=в; 16=а; 17=а; 18=в; 19=а; 20=а; 21=в; 22=в; 23=б; 24=а; 25=а;